خلاصه اطلاعات کلی شهرک
 33

• بر مبنای مجوز های صادره ، اشتغال رقمی بالغ بر :     
   در بخش صنعت و گروه کارخانجات :  متخصص لیسانس و بالاتر : 109 نفر
• بر مبنای مجوز های صادره، اشتغال رقمی بالغ بر :     
  تکنسین صنایع مختلف :  74 نفر 
  کارگر ماهر، نیمه ماهر و ساده :  775 نفر 
• بر مبنای مجوزهای صادره ، اشتغال رقمی بالغ بر :     
• در بخش اداری صنعت و گروه کارخانجات : مدیران متخصص لیسانس و بالاتر:  126 نفر 
  تکنیسین اداری و مالی :  570 نفر 
• بر مبنای تدارک فعالیت های خدماتی متمرکز امکان اشتغال در مجموعه : 
 
 
• در بخش شرکت ها و دفاتر خدماتی داخلی و خارجی :  متخصص لیسانس و بالاتر :  172 نفر 
  تکنیسین اجرایی ، مالی و اداری :  391 نفر
  پرسنل و خدمه ماهر و نیمه ماهر عملیاتی و خدماتی :  1132 نفر
• بر مبنای پیش بینی، حضور شرکت ها و دفاتر بازرگانی، اشتغال رقمی بالغ بر:     
• در بخش شرکت ها و دفاتر بازرگانی داخلی و خارجی : متخصص اداری لیسانس و بالاتر :  174 نفر 
  تکنسین تجاری ، اداری و مالی :  397 نفر 
  پرسنل و خدمه ماهر و نیمه ماهر :  348 نفر 
                  ---------------------------------------------------
• جمع اشتغال در کلیه سطوح صنعت، اداری، خدماتی و بازرگانی در کلیه سطوح تحصیلی : 
 
4.653 نفر 
• آمار اشتغال در بخش های پشتیبانی مجموعه، قطعاً بیش از میزان کل اشتغال خواهد بود که منظور نگردیده است . 
 

مبانی اقتصادی هزینه های زیربنایی

 

                                                                   سرمایه گذاری اولیه زیربنایی

ردیف    عنوان

شرح

    ابعاد ( ریال ) ومحاسبات (مترمربع)

1

 هزینه ها

آماده سازي زيربنايي براي 000/225 متر مربع اراضي صنعتي و 000/80 مترمربع جاده هاي اصلي، بلوار، شبکه معابر داخلي مجموعه از قرار متر مربع 000/220 ريال (شامل محوطه سازي کامل، آبرساني، برق، گاز، فاضلاب، الکترونيک ...)

80/000+225/000=335/000
335/000×220/000=73/700/000/000

2

آماده سازي فضاي سبز به مساحت 000/60 مترمربع و درختکاري درداخل مجموعه و ايجاد 000/105مترمربع  فضاي سبز در حريم هاي  قانوني (زير دکلهاي فشار قوي، مجاور کانال آب طالقان، اراضي حد فاصل  مجتمع و جاده  آسفالته) از قرار هر متر 105،000 ريال

105/000+60/000=165/000
165/000×105/000=17/325/000/000

3

حفر چاه گمانه، حفرچاه عميق، ايستگاه پمپاژ، احداث منبع زميني و هوايي، ارتباط آنها به شبکه آبرساني.

8/500/000/000

4

 هزینه ها

احداث تصفيه خانه هاي سه گانه فاضلاب ها  بامساحت احداث تقريبي 000/5 متر مربع از قرار مترمربع 000/300/5 ريال.

5/000×5/300/000=26/500/000/000

5

ايجاد پست برق با توجه به وجود جايگاه هاي پست هوايي در مجاورت مجتمع و تامين سيستم  ارتباطي (تلفن و IT) با درنظرگرفتن وجود کابلهاي فيبرنوري شرکت مخابرات ( پروژه سراسري کشور) در مجاورت مجموعه

17/000/000/000

6

احداث مجتمع خدمات نگهباني و دفاتر موقت مجتمع به مساحت 1/200 مترمربع (در دو طبقه) از قرار هر مترمربع 000/750/2 ريال.

1/200×2/750/000=3/300/000/000

جمع کل

 146/325/000/000


مساحت طرح و حریم‌ها

  • طرح مجتمع کارخانجات فرآوری و بسته بندی صنایع غذایی نقطه شمال در داخل محدوده و حریم‌هایی به وسعت حدود 64 هکتار به شرح ذیل مستقر می شود.
  • تخصیص حدود 255000 متر مربع فضا به بخش صنعت.
  • تخصیص حدود 60000 متر مربع فضای سبزبه استناد تبصره 3 اراضی ملی (‌دره عمیق موجود )‌در محدوده طرح.
  • تخصیص حدود 80000 متر مربع به جاده‌های محیطی و بلوار اصلی در داخل مجتمع.
  • حدود 105000 متر مربع شامل حریم کانال‌های آبرسانی سد طالقان‌، شبکه برق سراسری کشور و حریم جاده‌های مجاور اراضی صنعتی طرح، که فرصت مغتنمی را برای دسترسی طرح به تأسیسات زیر بنایی از قبیل آب‌،برق‌، تلفن و گاز مهیا می‌نماید.


اقدامات انجام شده در پروژه

پلن    • مقدمات راه اندازی این پروژه عظیم از ابتدای سال 1375 شروع گردید.
   • درابتداء به عنوان مجتمع صنایع غذایی دشت قزوین مقدمات مکان یابی و مطالعات میدانی شروع گردید .که این مقطع زمانی با اجرای قانون تقسیمات کشوری و منفک شدن شهرستان قزوین و اعلام استان جدید هم زمان گردید‌.
ماکت    •درسال1377و پس از موجودیت استان قزوین مجوز واگذاری اراضی درقالب مصوبه کمیسیون ماده 32حسب دستور معاونت محترم وزارت جهاد سازندگی به مدیر کل وقت در استان اعلام گردید.
نقشه    • درسال 1382 و پس از طرح ادغام (‌صنایع + معادن + صنایع بزرگ در قالب یک وزارتخانه)‌و (‌وزارت کشاورزی + وزارت جهاد و منابع طبیعی نیز در قالب یک وزارتخانه) ‌موضوع درخواست این شرکت پس از چند جلسه اجازه یافت تا به صورت مکتوب جهت انجام مصوبه،مطرح گردد.
حلال    • در مقطع رسیدگی وزارت صنایع ؛ وسعت و ابعاد پروژه به گونه ای که شایسته آن بوده مورد توجه قرار گرفت و نیاز واقعی کشور و منطقه در آن مقطع زمانی؛ ارزیابی و متولیان سه وزارتخانه ذیصلاح مسئول پیگیری براساس مصوبه شدند.
تابلو شهرک    • نهایتا" در تیرماه  سال 1382در فرصت گزارش سالیانه مقام محترم وزارت صنایع به رهبر معظم  انقلاب و با کسب اجازه از بالاترین مقام کشور در خصوص دریافت رهنمودهای راهبردی صنایع قبل از برگزاری روز صنعت در مورخه 10/04/82 در فرصت شبانه به تایید وزرای محترم رسید و د