مطالعات انجام شده شهرک
 34

موقعیت جغرافیایی شهرک صنایع غذایی

موقعیت جغرافیایی شهرک صنایع غذایی

و زمین شناختی

موقعیت ژئوفیزیک‌ و زمین شناختی

مطالعات فنی و مهندسی

مطالعات فنی و مهندسی

مطالعات انجام شده و تحقیقات بازار داخلی‌، منطقه ای و بین المللی در طرح شهرک

مطالعات انجام شده و تحقیقات بازار داخلی‌، منطقه ای و بین المللی در طرح شهرک<

موقعيت سايت مجموعه به نسبت آزاد راه تهران - قزوين

موقعيت سايت مجموعه به نسبت آزاد راه تهران - قزوين

مشخصات سایت و پلان

مشخصات سایت و پلان